Przejdź do treści

Ochrona danych RODO

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:
Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 21

Inspektorem Ochrony Danych jest:
Maciej Błochowiak, nr tel. 519 609 513

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • Świadczenie usług zdrowotnych na podstawie umów z:
 • Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • Miastem Poznań,
 • Województwem Wielkopolskim (Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu) oraz statutu Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddziału Regionalnego w Poznaniu (realizacja celów statutowych)
 • Ochrona stanu zdrowia
 • Leczenie pacjentów przez osoby wykonujące zwód medyczny lub świadczące inne usługi medyczne
 • Zarządzanie udzielaniem usług zdrowotnych.

Osoby korzystające z naszych usług mają prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • do przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Dane osobowe, ze szczególną starannością mogą być udostępniane:
organom i instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na mocy UODO.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 w Warszawie (Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 14/15

oraz

Miasto Poznań z siedzibą w Poznaniu, Plac Kolegiacki 17 (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych z siedzibą w Poznaniu, ul. 3 Maja 46), Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34 (Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11)

Państwa dane będą przechowywane:
przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku poz. 159 z późniejszymi zmianami) – oraz ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi poszczególnych umów zawieranych przez ADO – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z późniejszymi zmianami).

Prawo do wniesienia skargi:
mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie dotyczące waszych danych osobowych narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, a w szczególności:

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z późniejszymi zmianami).

Przetwarzanie danych osobowych i danych o stanie zdrowia następuje na podstawie:

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z późniejszymi zmianami).